Hoofdinhoud

Algemene voorwaarden DigiFactory

april 2018

Inleiding

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van DigiFactory Webworks V.o.F., hierna te noemen: ‘DigiFactory’. Het gaat hier niet om "de kleine lettertjes", waar u zich als afnemer aan verbindt zonder misschien voldoende van de inhoud op de hoogte te zijn; nee, deze Voorwaarden zijn opgesteld om in de relatie tussen U en DigiFactory – zonder 'moeilijk' te doen- zoveel mogelijk duidelijkheid te laten bestaan. DigiFactory is en blijft de doorzichtige en betrouwbare organisatie die open en heldere communicatie in de relatie met de afnemer als essentieel beschouwt. Laat u zich alstublieft niet afschrikken door de hoeveelheid tekst en/of de inhoud van de artikelen. Alles is bespreekbaar bij DigiFactory.

Principes van DigiFactory voor acceptabel gebruik van Internet door de Afnemer

Internet vormt in feite een organisatie van vrijwillige gebruikers die zich ten doel hebben gesteld informatie en gegevens uit te wisselen met andere Internetgebruikers. Er is op dit moment geen instantie die officieel toezicht uitoefent op de principes, beleidslijnen of procedures voor het gebruik van Internet of de informatie en gegevens die via Internet worden verspreid. Mede hierom vinden wij het van belang dat afspraken tussen partijen duidelijk zijn, zodat misverstanden kunnen worden voorkomen. Verantwoordelijkheid en respect: Internet is een netwerk dat bedoeld is voor serieus gebruik. De Afnemer erkent dit principe en verklaart zich te allen tijde bereid te handelen met respect, beleefdheid en verantwoordelijkheidsgevoel, daarbij rekening houdend met de belangen en rechten van andere gebruikersgroepen op Internet. 

Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: De natuurlijk persoon die uitsluitend handelt in beroep of bedrijf of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot het verrichten van één of meer Diensten wordt gesloten

Bijzondere Voorwaarden: Het hierna opgenomen deel van deze voorwaarden dat betrekking heeft op één of meer bepaalde Producten of Diensten

Deeloplevering: De gelegenheid dat één of meer bepaalde modules, of welke andere onderdelen van een Product ook, door Afnemer zijn goedgekeurd of geacht moeten worden te zijn goedgekeurd

Dienst: Door DigiFactory uit te voeren, vooraf bepaalde werkzaamheden welke kunnen bestaan uit:

  • Het ontwikkelen van Websites; 
  • Het technisch onderhouden van Websites;
  • Het ontwikkelen van Applicaties;
  • Het geven van adviezen, voor zover niet inbegrepen in de diensten welke hiervoor zijn vermeld;
  • Begeleiding van projecten en/of consultancy

DigiFactory: DigiFactory Webworks V.O.F. gevestigd en kantoorhoudende te (5391 BR) Nuland (gemeente ’s-Hertogenbosch aan de Industriestraat 14 h.o.d.n. ‘DigiFactory en DigiFactory Webworks’.

Hardware: De vaste elektronische en mechanische delen van een computersysteem

Internet: Een wereldwijd geheel van aan elkaar gekoppelde computernetwerken, hostcomputers, databanken en andere telecommunicatie voorzieningen

Materialen: Elke lichamelijke zaak waarop een Product, tekening, Ontwerp of andere informatie met betrekking tot het Product is vastgelegd welke in het kader van deze Overeenkomst ter beschikking van de Afnemer is gesteld, waaronder tapes, manuals, brochures, cd-roms enz., uitgezonderd reclamemateriaal e.d.

Onderhoud: Het geheel aan Diensten van DigiFactory betrekking hebbend op de ondersteuning van Afnemer bij het gebruik van Producten, het verhelpen van storingen die zich bij het gebruik van de Producten kunnen voordoen en het behoud van de functionaliteit van de Applicaties die van de geleverde Producten deel uitmaken

Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen DigiFactory en de Afnemer op grond waarvan DigiFactory een overeengekomen Product of Dienst zal leveren tegen een vastgestelde vergoeding

Ontwerp: Elke beschrijving van de kenmerken waaraan een Product bij Oplevering zal behoren te voldoen en in overleg met de Afnemer door DigiFactory opgesteld

Oplevering: De gelegenheid dat een afontwikkeld Product door Afnemer is goedgekeurd of geacht moet worden te zijn goedgekeurd en door deze voor het beoogde doel in gebruik kan worden genomen (en dus niet uitsluitend met het doel om te worden getest). Tenzij uit het zinsverband anders blijkt, wordt met Oplevering ook elke Deeloplevering bedoeld die voorafgaand aan de Oplevering heeft plaats gevonden.

Product: Een in enige vorm vastgelegd resultaat van werkzaamheden door DigiFactory als Dienst verricht, hetzij een product dat in opdracht van de Afnemer door DigiFactory is ingekocht, en dat kan bestaan uit:

  • een verzameling webpagina’s dat uitsluitend opgebouwd is uit speciaal voor de Afnemer ontwikkelde grafische elementen en inhoud met statisch karakter; 
  • een Website, welke gebruik maakt van scripts, databases en andere generieke, niet speciaal voor de Afnemer ontwikkelde componenten, de z.g. “Componenten” of “Modules” die de site een zekere mate van functionaliteit geven en met de site worden meegeleverd;
  • een voor de Afnemer ontwikkelde, multifunctionele Website waaraan een speciaal voor de Afnemer ontwikkelde applicatie is toegevoegd, door DigiFactory; 
  • door DigiFactory zelf ontwikkelde applicaties;
  • software ingekocht door DigiFactory bij derden.

Tekortkomingen: Elke fout of ander gebrek (defect) waardoor het Product niet ontwerpconform functioneert, met uitzondering van storingen die zich onregelmatig voordoen

1. Algemene Bepalingen 

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij DigiFactory diensten en/of producten van welke aard ook levert aan de Afnemer, ook indien deze diensten niet nader zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.1.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DigiFactory en Afnemer in overleg treden, om nieuwe afspraken te maken waarbij de strekking van de nietige of vernietigde Voorwaarden zoveel mogelijk in acht worden genomen.

1.1.3 De Algemene Voorwaarden van DigiFactory prevaleren in voorkomend geval boven die van de Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2 Overeenkomst

1.2.1 De overeenkomst komt tot stand door "aanbod" en "aanvaarding". DigiFactory zal voor de te leveren diensten altijd als DigiFactory gelden; de afnemer is de Afnemer. Dit is ook het geval indien DigiFactory (volledig) verantwoordelijk is voor het idee, de ontwikkeling en de inhoud van de (te ontwikkelen) Website of programmatuur. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard en bevestigd.

1.3 Prijzen en betaling

1.3.1 Alle prijzen zijn in euro’s.

1.3.2 Voor de diensten van DigiFactory zijn vergoedingen verschuldigd die worden berekend met toepassing van de overeengekomen of de nadien in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden gewijzigde tarieven.

1.3.3 DigiFactory is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende overeenkomst, zullen worden geleverd, met ingang van een tijdstip dat tenminste 3 (drie) maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

1.3.4 Indien Afnemer niet akkoord gaat met een door DigiFactory kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in het vorige lid, is de Afnemer gerechtigd binnen 7 (zeven) werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van DigiFactory genoemde datum waarop prijs- of tariefwijziging in werking zou treden, met uitzondering van de naar hun aard doorlopende verplichtingen.

1.3.5 DigiFactory brengt de door de Afnemer verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling zal plaatsvinden op de door DigiFactory aangegeven bank- of girorekening en op de door DigiFactory aangegeven wijze. Er zal een betalingstermijn gelden zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal betaling dienen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

1.3.6 Afnemer staat in voor het tijdig, volledig en correct doorgeven van haar BTW nummer.

1.3.7 Indien Afnemer niet tijdig heeft betaald, zal DigiFactory een herinnering sturen met een nadere redelijke termijn van betaling. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald, dan is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd verhoogd met het promesse disconto van de ECB. Indien de Afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering, zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zulks met een minimum van € 350,00. 

1.4 Geheimhouding

1.4.1 DigiFactory en Afnemer zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de wederpartij. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door partijen als zodanig is aangeduid. 

1.4.2 De Afnemer zal de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan anderen die – al dan niet in dienstverband – van de in art. 1.4.1 genoemde gegevens kennis hebben kunnen nemen. DigiFactory kan in voorkomende gevallen de Afnemer voorzien van een geheimhoudingsclausule, welke Afnemer vervolgens aan de betrokkene(n) zal opleggen.

1.4.3 Hoewel aan de beveiliging van de systemen welke bij DigiFactory in gebruik zijn alle zorg wordt besteed die op dit punt redelijkerwijs mag worden verwacht, staat DigiFactory er niet voor in dat derden zich nooit onbevoegd, zonder betaling of anderszins met kwaadwillige intenties toegang kunnen verschaffen tot de Website van Afnemer, in het geval deze door DigiFactory wordt gehost. De Afnemer zal geacht worden zich bewust te zijn van het feit dat de toegankelijkheid van de door DigiFactory geleverde Producten via Internet een risico met zich meebrengt dat niet kan worden voorkomen met de hiervoor bedoelde beveiliging.

1.4.4 Afnemer is verantwoordelijk voor de beveiliging van haar inlogcodes. DigiFactory kan Afnemer verantwoordelijk houden voor inbreuk in haar systemen via de inlogcodes die ter beschikking gesteld zijn aan Afnemer. Afnemer is in geval van schade aan de kant van DigiFactory door de inbreuk verantwoordelijk voor de schadevergoeding ten belope van de schade.

1.5 Uitvoering van de opdracht; Verplichtingen over en weer

1.5.1 DigiFactory zal alle diensten naar beste kunnen uitvoeren.

1.5.2 De Afnemer zal aan DigiFactory tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen die DigiFactory nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.

1.5.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van DigiFactory of indien de Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft DigiFactory het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. De daardoor ontstane kosten komen voor rekening van de Afnemer. 

1.5.4 De eventueel door DigiFactory ingeschakelde derden zullen onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door de Afnemer is voorgeschreven. In het laatste geval vrijwaart de Afnemer DigiFactory voor alle handelingen van een derde waardoor schade ontstaat.

1.5.5 De tijdstippen vermeld in een Overeenkomst of in enig plan dat ter uitvoering van een Overeenkomst is opgesteld, zullen steeds gebaseerd zijn op een schatting. De met deze tijdstippen samenhangende termijnen worden geacht niet de strekking te hebben om DigiFactory in verzuim te doen zijn op het moment dat deze termijnen niet worden gehaald. Indien DigiFactory voorziet dat de totstandkoming van een onderdeel meer tijd vergt, zal het de Afnemer hiervan in kennis stellen.

1.6 Overmacht

1.6.1 Hoewel DigiFactory zich heeft verbonden om Diensten en programmatuur te leveren waaraan met grote zorg en vakbekwaamheid is gewerkt, kan de Afnemer in geval van overmacht DigiFactory nimmer op haar verplichtingen aanspreken.

1.6.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DigiFactory geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor DigiFactory niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

1.6.3 Indien DigiFactory, door overmacht, langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst, zonder inachtneming van de minimale opzegtermijn uit het volgende artikel, te ontbinden.

1.6.4 Indien DigiFactory bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is DigiFactory gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

1.7 Beëindiging; Gehele of gedeeltelijke ontbinding

1.7.1 Partijen zijn alleen bevoegd de overeenkomst te ontbinden ingeval van een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de verbintenis. Dit zal niet eerder het geval zijn dan, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming.

1.7.2.1 In het geval er sprake is van een overeenkomst welke naar zijn aard niet door volbrenging eindigt en welke voor onbepaalde tijd is aangegaan (bijvoorbeeld onderhoud van Websites op contractbasis), kan deze door elk van de partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Partijen zullen wegens opzegging niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

1.7.2.2 Wanneer zoals in bovenstaande geval de licentie voor een website wordt opgezegd door Afnemer, kan de Afnemer geen beroep meer doen op de diensten van DigiFactory, te weten: onderhouden, beveiligen en updaten van het CMSsysteem.

1.7.3 In geval van ontbinding of beëindiging van de overeenkomst blijven de naar hun aard doorlopende verplichtingen in stand. Ontbinding of beëindiging van overeengekomen onderhoudsovereenkomst laat overige overeenkomsten onverminderd van toepassing.

1.7.4 Iedere vorm van inbreuk door of in opdracht van Afnemer op het in een overeenkomst vastgelegde gebruiksrecht van de programmatuur geeft DigiFactory het recht de overeenkomst onmiddellijk, al dan niet met tussenkomst van deskundigen te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade.

1.7.5 In geval van ontbinding of beëindiging van deze overeenkomst zal Afnemer DigiFactory in de gelegenheid stellen de programmatuur uit de hardware van Afnemer te verwijderen en de kopieën onder zich te nemen, tenzij anders overeengekomen.

1.8 Toepasselijk recht; Geschillen

1.8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

1.8.2 Alle geschillen, welke tussen DigiFactory en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door eerstgenoemde met Afnemer gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. 

2. Voorwaarden inzake de ontwikkeling van producten in opdracht

2.1 Door DigiFactory wordt elk Product dat in opdracht wordt gemaakt, zoveel mogelijk gemaakt overeenkomstig een vooraf vastgesteld werkschema dat bij voorkeur in de offerte zal zijn opgenomen. Ontbreekt een dergelijk werkschema, dan bepaalt DigiFactory volgens welk schema de werkzaamheden zullen worden verricht. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door Afnemer kenbaar gemaakte wensen.

2.2 Een Product zal bij voorkeur worden gemaakt op basis van een Ontwerp dat aan de Afnemer voorafgaand aan de ontwikkelfase ter goedkeuring zal worden voorgelegd of, bij een voorafgaand door DigiFactory tegen betaling te verrichten onderzoek (het zogenoemde “vooronderzoek”), worden gemaakt op basis van de resultaten daarvan. De Afnemer heeft het recht om binnen drie dagen na de datum waarop het Ontwerp aan de Afnemer is voorgelegd resp. na ontvangst van het rapport houdende de resultaten van het vooronderzoek, het Ontwerp af te keuren en aan DigiFactory mede te delen dat hij geen prijs stelt op een nieuw Ontwerp.

2.3 Na een dergelijke mededeling is de Overeenkomst ontbonden, op voorwaarde dat de Afnemer aan DigiFactory op de vervaldatum voldoet een door DigiFactory voor het maken van het Ontwerp in redelijkheid alsnog te factureren vergoeding respectievelijk de vergoeding die partijen zijn overeengekomen, zoals meestal het geval zal zijn bij een vooronderzoek dat in opdracht van de Afnemer is uitgevoerd. De Afnemer is alsdan voorts verplicht terstond en op eigen initiatief alle Materialen die DigiFactory aan de Afnemer ter beschikking heeft gesteld, bij DigiFactory terug te bezorgen.

2.4 Voor zover partijen zijn overeengekomen dat bepaalde rechten van intellectueel of industrieel eigendom na de oplevering aan de Afnemer zouden worden overgedragen vervalt iedere aanspraak van de Afnemer op de overdracht van dergelijke rechten, alsmede op enige licentie die de Afnemer na de Oplevering zou worden verleend. Partijen zijn elkaar verder wegens het feit dat de Overeenkomst is ontbonden geen vergoeding van schade of welke andere prestatie ook verschuldigd.

2.5 Alle Diensten inzake de ontwikkeling van een Product zullen met de grootst mogelijke zorg worden verricht. DigiFactory staat ervoor in dat alle hiermee verbandhoudende werkzaamheden vakbekwaam zullen worden uitgevoerd. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het betreffende vakgebied, voor zover althans in verband met de bij Afnemer gebruikte apparatuur of programmatuur niet rekening zal hoeven te worden gehouden met standaarden van oudere datum.

2.6 DigiFactory heeft ten aanzien van haar Diensten geen resultaatsverbintenis, behoudens voor zover bepaalde eigenschappen van een Product uitdrukkelijk en schriftelijk door DigiFactory aan de Afnemer zijn gegarandeerd. DigiFactory staat niet in voor verwachtingen omtrent eigenschappen die niet als hiervoor bedoeld uitdrukkelijk en schriftelijk met DigiFactory zijn overeengekomen.

2.7 Afwijkingen ten opzichte van het Ontwerp zijn steeds geoorloofd, als daarvoor in redelijkheid een aanleiding bestaat en mits de beoogde functionaliteit niet wezenlijk wordt aangetast, en mede in aanmerking genomen dat bij de uitvoering kan blijken dat bepaalde details, praktisch gezien, beter anders kunnen worden ingevuld dan in de ontwerpfase voorzien werd.

2.8 Eventuele afspraken met Afnemer omtrent eigenschappen van een Product hebben alleen op dit Product betrekking en niet op de eigenschappen van enig systeem waarvan dit Product een onderdeel vormt, noch op de communicatie en/of integratie met andere systemen, tenzij de eigenschappen van dit systeem of van de communicatie en/of integratie met bepaalde andere systemen uitdrukkelijk en schriftelijk door DigiFactory zijn gegarandeerd. Voor de gewenste communicatie en/of integratie van Websites of welk ander Product ook met systemen waarmee deze Websites of Producten in verbinding staan resp. waarvan zij een onderdeel vormen, is de Afnemer uitsluitend zelf verantwoordelijk. DigiFactory staat niet in voor de prestatie van enige toeleverancier die bij deze communicatie en/of integratie een rol speelt, ook als die toeleverancier door DigiFactory is voorgesteld. DigiFactory is bij tekortkomingen van die toeleveranciers op generlei manier aansprakelijk.

3. Voorwaarden inzake Applicaties

3.1 Een Applicatie wordt aan Afnemer beschikbaar gesteld door de implementatie van het afontwikkelde Product in de daartoe aangewezen hardware en/of door de toezending c.q. overhandiging van het Product in de overeengekomen vorm, of bij afwezigheid van afspraken daarover per e-mail, cd-rom of andere door DigiFactory gekozen vorm die geacht moet worden voor het betreffende Product geschikt te zijn. Bij een eventuele implementatie zorgt DigiFactory ervoor dat het Product adequaat wordt geïnstalleerd op de apparatuur van de Afnemer.

3.2 Voordat de Afnemer de hem hierna toegekende rechten zal mogen uitoefenen en een Applicatie in gebruik neemt, is hij gehouden één of meer testprocedures uit te voeren om vast te stellen of het betreffende Product naar behoren functioneert en of deze ook overigens voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien partijen een testprocedure zijn overeengekomen welke in aanwezigheid van de Afnemer door DigiFactory zal worden uitgevoerd, dan zal de Afnemer gehouden zijn daaraan op eerste verzoek zijn medewerking te verlenen.

3.3 Voordat een Applicatie is getest is de ingebruikneming niet toegestaan. Wordt een Applicatie toch in gebruikgenomen, voordat deze behoorlijk is getest, dan zal deze geacht worden te zijn goedgekeurd en opgeleverd conform hetgeen omtrent de Oplevering nader is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behalve in het geval DigiFactory uitdrukkelijk met de ingebruikneming, bij wijze van test, heeft ingestemd. 

3.4 Indien één of meer van de hiervoor bedoelde tests of welke andere ervaring ook met een Applicatie voorafgaand aan de Oplevering heeft uitgewezen dat deze niet naar behoren functioneert en/of anderszins niet voldoet aan hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen, dan zal de Afnemer DigiFactory, voor zover deze met de geconstateerde tekortkomingen niet reeds bekend is, daarvan terstond op de hoogte stellen. Partijen zijn jegens elkaar verplicht op eerste verzoek van de ander mee te werken aan het ondertekenen van het als bijlage bij deze voorwaarden opgenomen protocol, nadat daarin is vastgelegd welke tekortkomingen er zijn geconstateerd.

3.5 DigiFactory zorgt er voor dat de geconstateerde tekortkomingen zo spoedig mogelijk worden hersteld en dat de Applicatie alsnog functioneert conform of anderszins voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen.

3.6 Zolang deze tekortkomingen niet zijn hersteld zal een Applicatie niet geacht worden te zijn opgeleverd. Geringe gebreken die naar redelijke inschatting van DigiFactory binnen enkele dagen kunnen worden verholpen vormen voor de Afnemer evenwel geen grond om te weigeren een Product goed te keuren, tenzij deze gebreken de normale ingebruikneming verhinderen en voorts onverminderd de aanspraak van de Afnemer op herstel binnen de hiervoor genoemde termijn.

3.7 Zijn er geen tekortkomingen gemeld of anderszins bekend bij DigiFactory als hiervoor bedoeld in art. 3.4, dan zal de Applicatie geacht worden te zijn goedgekeurd en opgeleverd op het moment dat dit Product in gebruik wordt genomen. Indien ten aanzien van de Oplevering een gelegenheid is vastgesteld waarop partijen gezamenlijk hebben kunnen constateren dat de Applicatie naar behoren functioneert en voldoet aan hetgeen is overeengekomen, bijv. aan het einde van een testprocedure, dan zal bij die gelegenheid het hiervoor in art. 3.4 bedoelde protocol worden ondertekend, indien één van beide partijen dat wenst.

3.8 Na de Oplevering is DigiFactory niet meer aansprakelijk voor gebreken in de opgeleverde Producten of voor het resultaat van uitgevoerde Diensten, behoudens voor zover voor DigiFactory een aansprakelijkheid voortvloeit uit de hierna opgenomen garantieregeling. Na de Oplevering is ontbinding van een Overeenkomst uitgesloten, zijn alle eventueel nog uitstaande betalingsverplichtingen opeisbaar en is elk recht van opschorting dat inzake deze verplichtingen eventueel heeft bestaan, vervallen.

4. Garantieregeling

4.1 Indien zich aan een door DigiFactory geleverd Product en/of aan enig ander met de Diensten van DigiFactory bereikt resultaat tekortkomingen voordoen die binnen één maand na de Oplevering of Deeloplevering – of bij afwezigheid van een dergelijke oplevering binnen één maand na de ontvangst van het betreffende Product of Dienst - bij DigiFactory zijn aangemeld, dan zullen die door DigiFactory binnen tien werkdagen of zoveel eerder als mogelijk is gratis worden onderzocht en zo mogelijk worden hersteld. Op alle Producten welke door DigiFactory aan Afnemer zijn geleverd, zijn de door DigiFactory eventueel aan Afnemer verstrekte aanvullende op schrift gestelde garantiebepalingen van toepassing.

4.2 Indien de levering Producten betreft die afkomstig zijn van een derde, dan zal DigiFactory alleen als verkoper van deze Producten mogen worden beschouwd in het geval uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat DigiFactory, als degene die deze Producten plaats of installeert, ook de verkoper is van deze Producten.

4.3 Voor het functioneren van Producten welke door derden geleverd zijn, is de Afnemer uitsluitend aangewezen op de eventueel afgegeven garanties van de leverancier/fabrikant. Afnemer zal in verband met tekortkomingen inzake deze Producten geen nakoming kunnen vorderen van DigiFactory, noch schadevergoeding of ontbinding.

4.4 Zolang de Afnemer enige verplichtingen tegenover DigiFactory niet geheel of niet tijdig is nagekomen, heeft DigiFactory het recht alle garantieverplichtingen van haar kant op te schorten.

4.5 In het geval door DigiFactory nieuwe onderdelen in reeds eerder geleverde Producten worden geïnstalleerd, dan gaat slechts voor deze nieuwe onderdelen een nieuwe garantietermijn lopen, conform het in dit artikel bepaalde.

4.6 Onderzoek naar en/of herstel van gebreken of storingen die: - niet reproduceerbaar zijn, of - veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik van de Producten of gebruik dat niet in overeenstemming is met de eventueel bijgeleverde documentatie, of - veroorzaakt zijn door reparaties of veranderingen die de Afnemer zelf of derden gedurende de garantietermijn aan de Producten hebben verricht, of - veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens DigiFactory verstrekte gebruiksvoorschriften, of - veroorzaakt zijn door gebruik van de Producten op of in samenhang met apparatuur of programmatuur of andere producten welke niet door DigiFactory zijn goedgekeurd, of die niet voldoen aan de door of namens DigiFactory opgegeven specificaties, of - bestaan in verminking of het verloren gaan van gegevens, of - veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin een Product gebruikt wordt, tenzij deze door DigiFactory is geleverd en wordt gegarandeerd of onderhouden, of veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of anderszins veroorzaakt zijn door niet aan DigiFactory toe te rekenen oorzaken, vallen niet onder de in art. 4.1 omschreven garantie en zullen indien zij door of namens DigiFactory op verzoek van Afnemer worden verricht, door Afnemer aan DigiFactory worden vergoed op basis van de voor onderhoud overeengekomen of bij afwezigheid daarvan geldende gebruikelijke tarieven van DigiFactory.

4.7 Zolang DigiFactory niet in de gelegenheid is gesteld om enige tekortkoming te verhelpen via herstel of vervanging conform het hiervoor bepaalde, zijn andere aanspraken wegens een tekortkoming welke DigiFactory heeft veroorzaakt uitgesloten, onverminderd de op dergelijke aanspraken toepasselijke beperkingen welke voortvloeien uit art. 7 van deze voorwaarden.

5. Eigendomsrechten en rechten van intellectueel eigendom; licentieverlening

5.1 Alle aan de Afnemer geleverde Materialen en/of Producten, waaronder de dragers waarop een Product is vastgelegd, de bijgeleverde documentatie enz., blijven in ieder geval eigendom van DigiFactory totdat alle bedragen die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens een Overeenkomst geleverde of te leveren Product of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 1.3 onder "Prijzen en betaling", volledig aan DigiFactory zijn voldaan.

5.2 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op elk Product dat krachtens een Overeenkomst met een Afnemer wordt ontwikkeld en/of ter beschikking van de Afnemer wordt gesteld, of op de inhoud van de Materialen welke krachtens een Overeenkomst aan de Afnemer beschikbaar worden gesteld, inbegrepen analyses, Ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend bij DigiFactory of diens licentiegevers. De Afnemer komt na de terbeschikkingstelling en/of aflevering van een Product uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden toe, die bij een tussen partijen te sluiten Overeenkomst of anderszins schriftelijk zijn toegekend dan wel gelden krachtens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden of de wet. Voor het overige zal het de Afnemer niet zijn toegestaan om een Product te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verhuren of anderszins te exploiteren, of de inhoud daarvan te wijzigen of te bewerken, en enige aanduidingen omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.

5.3 Eigendom en andere rechten, waaronder rechten van intellectuele eigendom, op door DigiFactory (mee)geleverde softwareproducten en Materialen van derden blijven van de desbetreffende derde. DigiFactory zal aan Afnemer op verzoek melding maken welke (basis)- programmatuur van derden zij gebruikt heeft.

5.4 Pas nadat de Afnemer tijdig en volledig heeft betaald worden de aan Afnemer toegekende rechten en bevoegdheden verleend. Reeds verleende rechten en bevoegdheden vervallen bij niet tijdige en/of onvolledige betaling aan DigiFactory. DigiFactory heeft na verval het recht om maatregelen te nemen die het gebruik van een Product voor Afnemer onmogelijk maken. 

6. Licentieverlening; Overdracht auteursrechten

6.1 Elke Applicatie wordt aan de Afnemer beschikbaar gesteld met het recht om dit Product voor onbepaalde tijd te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die voor de Afnemer gelden ingevolge de met hem gesloten Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het hiervoor bepaalde over het tijdstip van ontstaan van dit recht en de voorwaarde waaronder dit recht vervalt, alsmede onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald ten aanzien van bepaalde type websites.

6.2 Van onderdelen van een Applicatie die voor Afnemer speciaal is ontwikkeld, komen de auteursrechten toe aan de Afnemer. Deze rechten zullen worden geacht bij voorbaat door DigiFactory aan de Afnemer te zijn geleverd op het moment dat een dergelijk onderdeel overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden door de Afnemer in gebruik kan worden genomen en alle vergoedingen die tot dat moment door DigiFactory aan de Afnemer in rekening zijn gebracht door de Afnemer aan DigiFactory zijn voldaan. Voorzover de overdracht van enig dergelijk onderdeel nog de vastlegging vereist in een afzonderlijk document, is DigiFactory gehouden op eerste verzoek aan de ondertekening daarvan mee te werken. Onder deze verplichting tot overdracht vallen in geen geval onderdelen die in een aan Afnemer beschikbaar gesteld Product zijn verwerkt en reeds voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst door DigiFactory waren ontwikkeld en/of behoren tot reeds bestaande Applicatie dan wel tot de nieuwe Applicatie die DigiFactory continu ontwikkelt ten behoeve van haar afnemers, noch vallen daaronder die onderdelen die sterk lijken op dergelijke, eerder ontwikkelde toepassingen en/of Applicaties.

6.3 Voor elk Product dat aan de Afnemer ter beschikking komt op basis van een Overeenkomst die aan deze Algemene Voorwaarden is onderworpen gelden beperkingen inzake het gebruik, ongeacht of het Product gebruikt wordt krachtens een licentie als bedoeld in art. 6 .1 of krachtens een overgedragen auteursrecht als bedoeld in art. 6.2. De Afnemer heeft alleen het recht om het Product te mogen gebruiken: - (i) op een server die door DigiFactory wordt gehost; - (ii) op een andere server, mits de locatie is vermeld in de met Afnemer gesloten Overeenkomst en vaststaat wie aldaar verantwoordelijk is voor het beheer van de server; de beheerder dient met naam en adres eveneens in deze Overeenkomst te zijn vermeld; - (iii) ten behoeve van de rechtspersoon met wie de voor dit Product geldende Overeenkomst is afgesloten.

6.4 Elk ander gebruik is niet toegestaan en zal worden geacht een inbreuk te vormen op de auteursrechten van DigiFactory en/of het bepaalde in de met Afnemer gesloten Overeenkomst. Zonder schriftelijke toestemming is het niet geoorloofd van server te wisselen, een andere beheerder aan te stellen of er aan mee te werken dat een Product wordt gebruikt ten behoeve van activiteiten of ondernemingen die niet rechtstreeks vallen onder de hiervoor in art 6.3 onder iii bedoelde rechtspersoon.

7. Aansprakelijkheid

7.1 DigiFactory aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat blijkt uit dit onderdeel van de Algemene Voorwaarden inzake “Aansprakelijkheid”.

7.2 De totale aansprakelijkheid van DigiFactory wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een Overeenkomst, dan wel het handelen in strijd met de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat door DigiFactory in rekening is gebracht voor de prestatie in verband waarmee zich dergelijke tekortkomingen hebben voorgedaan. In geen geval zal de schade vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 15.000,- inclusief BTW.

7.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten die de Afnemer zou moeten maken om de prestatie van DigiFactory aan de Overeenkomst te laten beantwoorden op grond waarvan DigiFactory aansprakelijk wordt gesteld. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Afnemer de Overeenkomst heeft ontbonden; - de redelijke kosten die de Afnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; - de redelijke kosten die de Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Afnemer althans aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

7.4 Aansprakelijkheid van DigiFactory voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.5 De totale aansprakelijkheid van DigiFactory voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal beperkt zijn tot het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

7.6 Buiten de in art. 7.2 en 7.5 genoemde gevallen rust op DigiFactory geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in art. 7.2 en 7.5 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een leidinggevende van DigiFactory. In deze uitzonderingsgevallen is volledige vergoeding verschuldigd.

7.7 DigiFactory is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in de Applicaties of door deze veroorzaakt, voor zover ontstaan door aanpassingen van Afnemer zelf of derden.

7.8 Mochten ondanks de hiervoor overeengekomen uitsluitingen toch aanspraken ontstaan op vergoeding van schade, dan zal de totale aansprakelijkheid van DigiFactory in verband met de uitvoering van een overeenkomst beperkt zijn tot een maximum van € 15.000,- inclusief BTW. Het voorafgaande is eveneens van toepassing indien Afnemer stelt dat schade is geleden als gevolg van een onrechtmatige daad waarvoor DigiFactory aansprakelijk is, onverminderd de mogelijkheid dat er geen enkele aansprakelijkheid bestaat wegens het feit dat de onrechtmatige daad is gepleegd door een ondergeschikte of hulppersoon van wie DigiFactory voor de uitvoering van een overeenkomst gebruik heeft gemaakt als bedoeld in de art. 6:170, 6:171 of 6:172 BW en de betreffende daad onder zodanige omstandigheden is gepleegd dat DigiFactory daarvoor wegens het bepaalde in die wetsartikelen niet aansprakelijk is.

7.9 De aansprakelijkheid van DigiFactory wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts, indien Afnemer DigiFactory onverwijld en deugdelijk de schade heeft gemeld en bij die of latere gelegenheid in gebreke heeft gesteld. Een ingebrekestelling zal alleen dan worden geacht werking te hebben als de Afnemer aan DigiFactory een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming heeft gegeven, en DigiFactory ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DigiFactory in staat is adequaat te reageren.

7.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is tenslotte dat Afnemer DigiFactory in de gelegenheid heeft gesteld het herstel uit te voeren, voorzien in art. 4, meer in het bijzonder art. 4.7.

8. Bescherming persoonsgegevens / Meldplicht datalekken

8.1 Bescherming persoonsgegevens

8.1.1. DigiFactory en de Afnemer verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

8.1.2 DigiFactory zal persoonsgegevens zonder expliciete toestemming van de Afnemer of een wettelijke verplichting niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. DigiFactory neemt hierbij de noodzaak en de aard van de door de Afnemer verstrekte opdracht in ogenschouw.

8.1.3 DigiFactory neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Afnemer te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8.1.4 DigiFactory is gerechtigd derden in te schakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derde persoonsgegevens gaat verwerken, heeft DigiFactory de toestemming van de Afnemer nodig. Met het aangaan van een overeenkomst met DigiFactory, gaat de Afnemer akkoord met de verwerking door eventuele inschakeling van derden. 8.1.5 Het staat de Afnemer vrij om tijdens de looptijd van de overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de naleving door DigiFactory op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. De Afnemer draagt in een dergelijk geval de kosten. 8.1.6 DigiFactory verwerkt de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij DigiFactory en de Afnemer hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt. 

8.2 Meldplicht datalekken

8.2.1 Met inachtneming van de Wet dienen eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. De Afnemer wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. DigiFactory zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. DigiFactory zal de Afnemer, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie.

8.2.2 Voor het bepalen of sprake is van een datalek dienen DigiFactory en de Afnemer gebruik te maken van de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken.

8.2.3 Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking worden aangemerkt als datalek (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).

8.2.4 De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

8.2.5 Als de Afnemer zich bewust is geworden van een datalek, moet hij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken, dan moet de Afnemer een verklaring voor de vertraging geven.