Hoofdinhoud

Privacy verklaring

Hoe gaan wij om met gegevens? Wat verzamelen wij zoal? Welke gegeven verwerken wij en met welk doel?

Op deze pagina lichten wij dit graag nader toe. Eerlijk, open en transparant. En wanneer er vragen zijn mag je ons altijd contacten.

Gegevens op onze website

DigiFactory B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. DigiFactory B.V. kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

DigiFactory B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is DigiFactory B.V. niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt DigiFactory B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namensDigiFactory B.V. via deze website.

 

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. DigiFactory B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door DigiFactory B.V. worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiFactory B.V. is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

 

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. DigiFactory B.V.garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Privacy (verwerken van persoonsgegevens)

DigiFactory B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. DigiFactory B.V.vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de “Algemene Verordening Gegevens­bescherming” (hierna: ‘AVG’). Dit privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement voor het laatst op 25 mei 2018 gewijzigd.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze websites, apps en andere applicaties/diensten.

 

Gegevens die we verzamelen:

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons levert;
 • Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

 

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Als u een website of app van ons bezoekt:

 • verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hierdoor verwerken het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
 • kunt u bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.w

Als u een overeenkomst met ons aangaat:

 • verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • verwerken we uw gegevens wanneer u een applicatie van ons gebruik. U krijgt toegang doormiddel van een gebruikersnaam en wachtwoord. We verwerken uw gegevens zodat u kan inloggen op de applicatie, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord ook verwerken we uw naam, adres, woonplaats, postcode, gebruikslogs, IP-adres, e-mailadres, geslacht. Indien mogelijk kunt u uw social media accounts koppelen met een applicatie. Wanneer u ook het social media platform voor andere zaken gebruikt, verwijzen we u voor informatie over deze verwerking naar het privacy beleid van de betreffende social media platform. Voor dit doel verwerken we uw inloggegevens, specificaties van de producten en diensten die u bij ons afneemt en eventuele wijzigingen in de gegevens die u doorvoert.
 • verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.
 • hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens.
 • kunt u van ons een nieuwsbrief of aanbieding ontvangen om u van dienst te zijn (promotie- en marketingdoeleinden), met uw toestemming. We gebruiken uw gegevens voor het doeleind u te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Tevens kunnen we u benaderen op social media platforms. U kunt u hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail of u kunt uw afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren) om u de nieuwsbrief of aanbieding toe te sturen (zoals uw e-mailadres).
 • wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Voor communicatie via social media:

 • wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten:

 • om u goed van dienst te kunnen zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
 • om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoons­gegevens verwerken of via het systeem monitoren.

Voor archiefdoeleinden:

 • er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaart worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • u voor de verwerking toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Beveiliging

DigiFactory B.V. heeft passende adequate, technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

 

Inschakeling van derden

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

 

DigiFactory B.V. als verwerker

DigiFactory B.V. kan ook als ‘verwerker’ (in de zin van de AVG) optreden voor haar klanten. In dat geval worden de werkzaamheden van DigiFactory B.V. (als verwerker) uitgevoerd conform de wet- en regelgeving (waaronder de AVG).

 

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering

U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen 4 weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar: DigiFactory B.V., Industriestraat 14, 5391 BR Nuland t.a.v. de directie.


Contact

Met deze privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar: “info@digifactory.nl” of een brief te sturen naar DigiFactory B.V., Industriestraat 14, 5391 BR Nuland. 


Bekijk hier ons cookiebeleid.